Syarat Penggunaan

Sila semak terma dan syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak web kami, termasuk, tanpa had, tapak web berikut:

Download-lagu-mp3.com.com

Dokumen ini menyatakan terma dan syarat ("Terma") di mana Download-lagu-mp3.com.com ("kami" atau "kami") akan menyediakan perkhidmatan kepada anda di tapak webnya, termasuk, tanpa had, tapak web yang disenaraikan di atas (secara kolektif, „Laman Web”). Terma ini membentuk perjanjian kontrak antara anda dan kami. Dengan melawati, mengakses, menggunakan dan/atau menyertai (secara kolektif „menggunakan”) Tapak Web, anda menyatakan pemahaman dan penerimaan Terma ini. Seperti yang digunakan dalam dokumen ini, istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada anda, mana-mana entiti yang anda wakili, wakil anda atau wakilnya, pengganti, penerima serah hak dan ahli gabungan, dan mana-mana peranti anda atau mereka. Jika anda tidak bersetuju untuk menjadi terikat dengan Syarat ini, navigasi keluar dari Laman Web dan berhenti menggunakannya.

1. Kelayakan

 • Anda mesti berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun untuk menggunakan Laman web, melainkan umur majoriti dalam bidang kuasa anda lebih daripada lapan belas (18) tahun, dalam hal ini anda mesti sekurang-kurangnya umur majoriti dalam bidang kuasa anda. Penggunaan Laman Web tidak dibenarkan jika dilarang oleh undang-undang.
 • Pertimbangan untuk penerimaan anda terhadap Syarat ini ialah kami memberikan anda Pemberian Penggunaan untuk menggunakan Laman Web menurut Seksyen 2 di sini. Anda mengakui dan bersetuju bahawa pertimbangan ini adalah memadai dan bahawa anda telah menerima balasan.

2. Pemberian Penggunaan

 • Kami memberikan anda hak yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan terhad untuk mengakses, memaparkan secara tidak terbuka dan menggunakan Laman Web, termasuk semua kandungan yang tersedia di dalamnya ("Kandungan" )(tertakluk kepada sekatan Tapak Web) pada komputer atau peranti mudah alih anda selaras dengan Terma ini. Anda hanya boleh mengakses dan menggunakan Laman Web untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda.
 • Pemberian ini boleh ditamatkan oleh kami sesuka hati atas sebarang sebab dan atas budi bicara kami sendiri, dengan atau tanpa notis awal. Selepas penamatan, kami boleh, tetapi tidak akan bertanggungjawab untuk: (i) memadam atau menyahaktifkan akaun anda, (ii) menyekat e-mel dan/atau alamat IP anda atau sebaliknya menamatkan penggunaan dan keupayaan anda untuk menggunakan Laman Web, dan/ atau (iii) mengalih keluar dan/atau memadam mana-mana Penyerahan Pengguna anda (ditakrifkan di bawah). Anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan Laman Web selepas penamatan tersebut. Selepas penamatan, pemberian hak anda untuk menggunakan Laman Web akan ditamatkan, tetapi semua bahagian lain Terma ini akan kekal. Anda mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk penamatan pemberian penggunaan anda.

3. Harta Intelek

 • Kandungan di Laman Web, tidak termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga (ditakrifkan di bawah), tetapi termasuk teks lain, imej grafik, gambar, muzik, video, perisian, skrip dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang terkandung di dalamnya (secara kolektif „Bahan Milik”),dimiliki oleh dan/atau dilesenkan kepada kami. Semua Bahan Milik adalah tertakluk kepada hak cipta, tanda dagangan dan/atau hak lain di bawah undang-undang bidang kuasa yang berkenaan, termasuk undang-undang domestik, undang-undang asing dan konvensyen antarabangsa. Kami menyimpan semua hak kami ke atas Bahan Proprietari kami.
 • Kecuali dibenarkan secara eksplisit, anda bersetuju untuk tidak menyalin, mengubah suai, menerbitkan, menghantar, mengedar, mengambil bahagian dalam pemindahan atau penjualan, mencipta karya terbitan, atau dalam apa-apa cara lain mengeksploitasi, secara keseluruhan atau sebahagian, mana-mana Kandungan.

4. Penyerahan Pengguna

 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua bahan yang anda muat naik, serahkan, hantar, cipta, ubah suai atau sebaliknya sediakan melalui Laman Web, termasuk sebarang fail bunyi yang anda cipta, ubah suai, hantar atau muat turun melalui Tapak Web (secara kolektif, "Penyerahan Pengguna"). Penyerahan Pengguna tidak boleh selalu ditarik balik. Anda mengakui bahawa sebarang pendedahan maklumat peribadi dalam Penyerahan Pengguna boleh menjadikan anda boleh dikenal pasti secara peribadi dan kami tidak menjamin sebarang kerahsiaan berkenaan dengan Penyerahan Pengguna.
 • Anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua Pengguna anda sendiri Penyerahan dan sebarang dan semua akibat daripada memuat naik, menyerahkan, mengubah suai,menghantar, mencipta atau sebaliknya menyediakan Penyerahan Pengguna. Untuk mana-mana dan semua Penyerahan Pengguna anda, anda mengesahkan, mewakili dan menjamin bahawa:
  • Anda memiliki atau mempunyai lesen, kebenaran, hak atau persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan dan membenarkan kami menggunakan semua tanda dagangan, hak cipta, rahsia dagangan atau hak proprietari lain dalam dan untuk Penyerahan Pengguna untuk mana-mana dan semua penggunaan yang difikirkan oleh Laman Web dan Syarat ini;
  • Anda tidak akan menyiarkan, atau membenarkan orang lain menyiarkan, apa-apa bahan yang menggambarkan sebarang tindakan seksual yang eksplisit; dan
  • Anda mempunyai persetujuan bertulis, pelepasan dan/atau kebenaran daripada setiap dan setiap individu yang boleh dikenal pasti dalam Penyerahan Pengguna untuk menggunakan nama dan/atau rupa setiap individu yang boleh dikenal pasti tersebut untuk membolehkan penggunaan Pengguna Penyerahan untuk mana-mana dan semua penggunaan yang difikirkan oleh Laman Web dan Syarat ini.
 • Anda seterusnya bersetuju bahawa anda tidak akan memuat naik, menyerahkan, mencipta, menghantar, mengubah suai atau sebaliknya menyediakan bahan bahawa:
  • Adalah hak cipta, dilindungi oleh undang-undang rahsia dagangan atau tanda dagangan, atau sebaliknya tertakluk kepada hak proprietari pihak ketiga, termasuk hak privasi dan publisiti, melainkan anda pemilik hak tersebut atau mempunyai kebenaran yang jelas daripada pemilik yang sah untuk menyerahkan bahan dan memberikan kami semua hak lesen yang diberikan di sini;
  • Adalah lucah, kesat, menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, memfitnah, menipu, memfitnah, berbahaya, mengganggu, menyalahgunakan, mengancam, invasif privasi atau hak publisiti, kebencian, perkauman atau etnik yang menyinggung perasaan, menghasut atau sebaliknya tidak sesuai seperti yang diputuskan oleh kami mengikut budi bicara kami sendiri;
  • Menggambarkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, mempromosikan atau menggambarkan kecederaan fizikal atau kecederaan terhadap mana-mana kumpulan atau individu, atau mempromosikan atau menggambarkan sebarang tindakan kekejaman terhadap haiwan;
  • Menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau sebaliknya menyalahgambarkan anda dalam apa jua cara, termasuk mencipta identiti palsu;
  • Akan membentuk, menggalakkan atau memberikan arahan untuk kesalahan jenayah, pencabulan hak mana-mana pihak, atau yang sebaliknya akan mewujudkan liabiliti atau melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa; atau
  • Adalah pengiklanan, promosi, "spam" yang tidak diminta atau tidak dibenarkan atau sebarang bentuk permintaan lain.
 • Kami tidak menuntut pemilikan atau kawalan ke atas Penyerahan Pengguna atau Kandungan Pihak Ketiga. Anda atau pemberi lesen pihak ketiga, mengikut kesesuaian, mengekalkan semua hak cipta untuk Penyerahan Pengguna dan anda bertanggungjawab untuk melindungi hak tersebut mengikut kesesuaian. Anda secara tidak boleh membatalkan memberi kami lesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, kekal, tidak boleh dibatalkan, boleh disublesenkan untuk menghasilkan semula, melaksanakan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, mengedar, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan dan sebaliknya mengeksploitasi Penyerahan Pengguna untuk sebarang tujuan, termasuk tanpa had sebarang tujuan yang difikirkan oleh Laman Web dan Terma ini. Anda juga mengetepikan dan menyebabkan diketepikan terhadap kami dan mana-mana pengguna kami sebarang tuntutan dan penegasan hak moral atau atribusi berkenaan dengan Penyerahan Pengguna.
 • Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk memberikan hak yang diberikan di sini kepada Penyerahan Pengguna. Secara khusus, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki hak milik kepada Penyerahan Pengguna, bahawa anda mempunyai hak untuk memuat naik, mengubah suai, mengaksesmenghantar, mencipta atau sebaliknya menyediakan Penyerahan Pengguna di Laman Web, dan memuat naik Penyerahan Pengguna tidak akan melanggar hak mana-mana pihak lain atau kewajipan kontrak anda kepada pihak lain.
 • Anda mengakui bahawa kami mungkin di pihak kami budi bicara mutlaknya menolak untuk menerbitkan, mengalih keluar atau menyekat akses kepada mana-mana Penyerahan Pengguna atas sebarang sebab, atau tanpa sebab sama sekali, dengan atau tanpa notis.
 • Tanpa mengehadkan peruntukan ganti rugi lain di sini, anda bersetuju untuk mempertahankan kami terhadap sebarang tuntutan, tuntutan, saman atau prosiding yang dibuat atau dibawa terhadap kami oleh pihak ketiga yang mendakwa bahawa Penyerahan Pengguna anda atau penggunaan Laman Web anda yang melanggar Syarat ini melanggar atau menyalahgunakan hak harta intelek mana-mana pihak ketiga atau melanggar undang-undang yang terpakai dan anda akan menanggung rugi kami untuk apa-apa dan semua kerosakan terhadap kami dan untuk yuran peguam yang munasabah dan kos lain yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan sebarang tuntutan, tuntutan, saman atau prosiding sedemikian.

5 . Kandungan di Tapak Web

 • Anda memahami dan mengakui bahawa, apabila menggunakan Laman Web, anda akan terdedah kepada kandungan daripada pelbagai sumber termasuk kandungan yang disediakan di Laman Web oleh pengguna lain, perkhidmatan, pihak dan melalui cara automatik atau lain (secara kolektif, „Ketiga Kandungan Pihak”) dan kami tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab ke atas sebarang Kandungan Pihak Ketiga. Anda memahami dan mengakui bahawa anda mungkin terdedah kepada kandungan yang tidak tepat, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya tidak menyenangkan atau boleh menyebabkan kemudaratan kepada sistem komputer anda dan, tanpa mengehadkan had lain peruntukan liabiliti di sini, anda bersetuju untuk mengetepikan, dan dengan ini mengetepikan , apa-apa hak atau remedi undang-undang atau saksama yang mungkin anda ada terhadap kami berkenaan dengannya.
 • Kami tidak menuntut pemilikan atau kawalan ke atas Kandungan Pihak Ketiga. Pihak ketiga mengekalkan semua hak untuk Kandungan Pihak Ketiga dan mereka bertanggungjawab untuk melindungi hak mereka mengikut kesesuaian.
 • Anda memahami dan mengakui bahawa kami tidak bertanggungjawab apa-apa untuk memantau Laman Web untuk kandungan atau kelakuan yang tidak sesuai.Jika pada bila-bila masa kami memilih, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk memantau kandungan tersebut, kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan tersebut, tidak mempunyai kewajipan untuk mengubah suai atau mengalih keluar mana-mana kandungan tersebut (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga), dan tidak bertanggungjawab untuk kelakuan orang lain yang menyerahkan sebarang kandungan sedemikian (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga).
 • Tanpa mengehadkan peruntukan di bawah mengenai pengehadan liabiliti dan penafian waranti, semua Kandungan (termasuk Penyerahan Pengguna dan Kandungan Pihak Ketiga) di Laman Web disediakan kepada anda "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja dan anda tidak boleh menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, menghantar, menyiarkan, memaparkan, menjual, melesenkan atau sebaliknya mengeksploitasi untuk sebarang tujuan lain walau apa pun Kandungan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemilik/pemberi lesen Kandungan masing-masing.
 • Anda mengakui bahawa kami mungkin mengikut budi bicara mutlak kami enggan menerbitkan, mengalih keluar atau menyekat akses kepada mana-mana Kandungan atas sebarang sebab, atau tanpa sebarang alasan. sebab sama sekali, dengan notis atau tanpa notis.

6. Tingkah Laku Pengguna

 • Anda menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat dan kandungan yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan terkini serta anda mempunyai semua hak, kuasa dan kuasa yang diperlukan untuk (i) bersetuju dengan Terma ini , (ii) memberikan Penyerahan Pengguna kepada kami dan (iii) melaksanakan tindakan yang diperlukan daripada anda di bawah Syarat ini.
 • Anda dengan ini memberi kuasa secara nyata kepada kami untuk memantau, merekod dan mencatat sebarang aktiviti anda di Laman Web.
 • Sebagai syarat penggunaan Laman Web:
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dalam apa-apa cara yang dilarang oleh Syarat ini;
  • Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan, negeri, kebangsaan dan antarabangsa yang berkenaan;
  • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web dalam apa jua cara yang mendedahkan kami kepada liabiliti jenayah atau sivil;
  • Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan dan peninggalan yang berlaku akibat penggunaan Laman Web oleh anda;< /li>
  • Anda bersetuju bahawa semua Penyerahan Pengguna anda adalah milik anda dan anda mempunyai hak dan kuasa untuk memberikannya kepada kami dan menggunakannya di atau melalui Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak untuk menggunakan sebarang cara automatik, termasuk robot, perangkak atau alat perlombongan data, untuk memuat turun, memantau atau menggunakan data atau Kandungan daripada Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak mengambil sebarang tindakan yang mengenakan, atau mungkin mengenakan, dalam budi bicara kami sepenuhnya, beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur teknologi kami atau sebaliknya membuat permintaan yang berlebihan ke atasnya;
  • Anda bersetuju untuk tidak "mengintai" atau sebaliknya mengganggu sesiapa di atau melalui Laman Web;
  • Anda bersetuju untuk tidak memalsukan pengepala atau sebaliknya memanipulasi pengecam untuk menyamarkan asal usul mana-mana maklumat yang anda hantar;
  • Anda bersetuju untuk tidak melumpuhkan, memintas atau sebaliknya mengganggu ciri berkaitan keselamatan Laman Web atau ciri yang menghalang atau menyekat penggunaan atau penyalinan mana-mana kandungan atau yang menguatkuasakan pengehadan ke atas penggunaan Laman Web atau kandungan di dalamnya;
  • Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan, memaut ke, atau sebaliknya menyediakan di Laman Web sebarang bahan yang mengandungi virus perisian atau sebarang kod komputer, fail atau program yang direka untuk mengganggu, memusnahkan, mengehadkan atau memantau kefungsian mana-mana perisian atau perkakasan komputer atau mana-mana peralatan telekomunikasi;
  • Anda bersetuju untuk tidak melesenkan, mensublesenkan, menjual, menjual semula, memindahkan, menyerahkan hak, mengedar atau sebaliknya dalam apa-apa cara mengeksploitasi secara komersil atau menyediakan Laman Web atau mana-mana Kandungan kepada mana-mana pihak ketiga;< /li>
  • Anda bersetuju untuk tidak "membingkai" atau "mencerminkan" Laman Web; dan
  • Anda bersetuju untuk tidak merekayasa balik mana-mana bahagian Laman Web.
 • Kami berhak untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana pengguna untuk sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan Laman Web, termasuk penyelesaian sivil, jenayah dan injunksi dan penamatan penggunaan mana-mana pengguna terhadap Laman Web. Sebarang penggunaan Laman Web dan sistem komputer kami yang tidak dibenarkan oleh Syarat ini adalah melanggar Syarat ini dan undang-undang jenayah dan sivil antarabangsa, asing dan domestik tertentu.
 • Selain penamatan pemberian penggunaan Laman web, sebarang pelanggaran Perjanjian ini, termasuk peruntukan Seksyen 6 ini, akan dikenakan ganti rugi tercair sebanyak sepuluh ribu dolar ($10,000) untuk setiap pelanggaran. Sekiranya pelanggaran anda mengakibatkan tindakan undang-undang (sama ada terhadap anda atau terhadap kami oleh mana-mana pihak) atau kecederaan fizikal atau emosi kepada mana-mana pihak, anda akan tertakluk kepada ganti rugi tercair sebanyak Seratus Lima Puluh Ribu Dolar ($150,000) bagi setiap pelanggaran . Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menyerahkan sebarang tuntutan kerosakan sedemikian atau bahagiannya kepada pihak ketiga yang telah disalahgunakan oleh kelakuan anda.Peruntukan ganti rugi yang dibubarkan ini bukanlah satu penalti, tetapi sebaliknya percubaan oleh Pihak-Pihak untuk memastikan secara munasabah jumlah kerosakan sebenar yang boleh berlaku daripada pelanggaran tersebut. Anda mengakui dan bersetuju bahawa jumlah ganti rugi yang dibubarkan ini adalah minimum dan jika kerosakan sebenar lebih besar, anda akan bertanggungjawab untuk jumlah yang lebih besar. Jika mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten mendapati bahawa ganti rugi tercair ini tidak boleh dikuatkuasakan pada apa-apa takat, maka ganti rugi tercair hendaklah diturunkan hanya setakat yang perlu untuk ia boleh dikuatkuasakan.

7. Perkhidmatan di Laman Web

 • Anda mengakui bahawa Laman Web ialah enjin carian dan alat tujuan umum. Khususnya, tetapi tanpa had, Laman Web membenarkan anda mencari beberapa tapak web untuk muzik. Lebih-lebih lagi, Laman Web ialah alat tujuan umum yang membenarkan anda memuat turun fail audio daripada video dan audio dari tempat lain di Internet. Laman Web hanya boleh digunakan mengikut undang-undang. Kami tidak menggalakkan, membenarkan, mendorong atau membenarkan sebarang penggunaan Laman Web yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang .
 • Kami tidak menyimpan sebarang Penyerahan Pengguna selama lebih lama daripada tempoh sementara untuk memberi peluang kepada pengguna memuat turun kandungan mereka.

8. Yuran

 • Anda mengakui bahawa kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk mana-mana atau semua perkhidmatan kami dan menukar yuran kami dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami. Jika pada bila-bila masa kami menamatkan hak anda untuk menggunakan Laman Web kerana pelanggaran Terma ini, anda tidak berhak mendapat bayaran balik mana-mana bahagian yuran anda. Dalam semua aspek lain, yuran tersebut akan dikawal oleh peraturan tambahan, terma, syarat atau perjanjian yang disiarkan di Laman Web dan/atau dikenakan oleh mana-mana ejen jualan atau syarikat pemprosesan pembayaran, seperti yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa.

9. Dasar Privasi

 • Kami mengekalkan Dasar Privasi yang berasingan dan persetujuan anda terhadap Syarat ini juga menandakan persetujuan anda kepada Dasar Privasi. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi pada bila-bila masa dengan menyiarkan pindaan tersebut pada Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda tentang sebarang pindaan.Penggunaan berterusan Laman Web berikutan pindaan sedemikian akan membentuk penerimaan anda terhadap pindaan tersebut, tidak kira sama ada anda sebenarnya telah membacanya.

10. Tuntutan Hak Cipta

 • Kami menghormati hak harta intelek orang lain. Anda tidak boleh melanggar hak cipta, tanda dagangan atau hak maklumat proprietari lain mana-mana pihak. Kami boleh mengikut budi bicara mutlak kami mengalih keluar mana-mana Kandungan yang kami ada sebab untuk percaya melanggar mana-mana hak harta intelek orang lain dan boleh menamatkan penggunaan Laman Web jika anda menyerahkan apa-apa Kandungan tersebut.
 • ULANGAN DASAR PELANGGARAN. SEBAGAI SEBAHAGIAN DASAR PELANGGARAN BERULANG KAMI, MANA-MANA ​​PENGGUNA UNTUK BAHAN YANG KAMI MENERIMA TIGA ADUAN BERIMAN BAIK DAN BERKESAN DALAM MANA-MANA ​​TEMPOH ENAM BULAN BERSAMBUNG AKAN DIBERI BAHAN PENGGUNAAN LAMAN WEBNYA DI TAMATKAN.
 • Walaupun kami
 • tidak tertakluk kepada undang-undang Amerika Syarikat, kami secara sukarela mematuhi Akta Hak Cipta Milenium Digital. Menurut Tajuk 17, Seksyen 512(c)(2) Kod Amerika Syarikat, jika anda percaya bahawa mana-mana bahan berhak cipta anda dilanggar di Laman Web, kami telah menetapkan ejen untuk menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang dituntut. Pemberitahuan hendaklah dihantar melalui e-mel kepada [email protected] atau dihantar kepada:
  Ejen Hak Cipta
  Incorporate Now Inc
  512 Lucerne Ave
  Lake Worth FL 33460
  United Negeri
  Faks: (800) 371-0235
 • Semua pemberitahuan yang tidak berkaitan dengan kami atau tidak berkesan di bawah undang-undang tidak akan menerima jawapan atau tindakan selepas itu.Pemberitahuan berkesan tentang pelanggaran yang dituntut mestilah komunikasi bertulis kepada ejen kami yang merangkumi sebahagian besar perkara berikut:
  • Pengenalpastian karya berhak cipta yang dipercayai dilanggar. Sila terangkan karya itu dan, jika boleh, sertakan salinan atau lokasi (cth., URL) versi karya yang dibenarkan;
  • Pengenalpastian bahan yang dipercayai melanggar dan lokasinya atau , untuk hasil carian, pengenalpastian rujukan atau pautan kepada bahan atau aktiviti yang didakwa melanggar. Sila terangkan bahan tersebut dan berikan URL atau sebarang maklumat lain yang berkaitan yang membolehkan kami mencari bahan di Laman Web atau di Internet;
  • Maklumat yang membolehkan kami menghubungi anda, termasuk alamat, telefon anda nombor dan, jika ada, alamat e-mel anda;
  • Pernyataan yang anda mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan yang diadukan tidak dibenarkan oleh anda, ejen anda atau undang-undang;
  • Pernyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat dan di bawah penalti sumpah bohong bahawa anda adalah pemilik atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik kerja yang didakwa dilanggar; dan
  • Tandatangan fizikal atau elektronik daripada pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa.
 • Jika Penyerahan Pengguna anda atau hasil carian ke tapak web anda dialih keluar menurut pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang dituntut, anda boleh memberi kami pemberitahuan balas, yang mesti merupakan komunikasi bertulis kepada ejen kami yang disenaraikan di atas dan memuaskan kepada kami yang merangkumi sebahagian besar perkara berikut:
  • Tandatangan fizikal atau elektronik anda;
  • Pengenalan bahan yang telah dialih keluar atau akses yang telah dilumpuhkan dan lokasi di mana bahan muncul sebelum ia dialih keluar atau akses kepadanya dilumpuhkan;
  • Pernyataan di bawah penalti sumpah bohong bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa bahan itu telah dialih keluar atau dilumpuhkan akibat kesilapan atau kesilapan pengecaman bahan tersebut untuk dialih keluar atau dilumpuhkan;
  • Nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel dan pernyataan anda bahawa anda bersetuju dengan bidang kuasa mahkamah di alamat yang anda berikan, Anguilla dan lokasi di di mana pemilik hak cipta yang dikatakan berada; dan
  • Pernyataan bahawa anda akan menerima perkhidmatan proses daripada pemilik hak cipta yang dikatakan atau ejennya.

11. Pengubahsuaian Terma Ini

 • Kami berhak untuk meminda Terma ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan Terma yang dipinda tersebut ke Laman Web. Tiada pemberitahuan lain boleh dibuat kepada anda tentang sebarang pindaan. ANDA MENGAKUI BAHAWA PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA YANG BERTERUSAN MENGIKUTI PINDAAN TERSEBUT AKAN MENJADI PENERIMAAN ANDA TERHADAP PINDAAN TERSEBUT, TANPA KIRA SAMA ADA ANDA TELAH MEMBACANYA SEBENARNYA.

12. Ganti Rugi dan Pembebasan

 • Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi kami dan memastikan kami tidak berbahaya daripada sebarang dan semua kerosakan dan tuntutan dan perbelanjaan pihak ketiga, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada penggunaan Laman Web dan/atau daripada pelanggaran Syarat ini.
 • Sekiranya anda mempunyai pertikaian dengan salah satu pengguna lain atau mana-mana pihak ketiga, anda dengan ini melepaskan kami, pegawai, pekerja, ejen dan pengganti kanan kami daripada tuntutan, tuntutan dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) daripada setiap jenis atau sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan, yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara yang berkaitan dengan pertikaian dan/atau Laman Web tersebut.

13. Penafian Waranti dan Had Liabiliti

 • BACA BAHAGIAN INI DENGAN TELITI KERANA IA MENGHADKAN LIABILITI KAMI KE SEJAUH MAKSIMUM YANG DIBENARKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN (TETAPI TIDAK LAGI).
 • >The Laman web mungkin mengandungi pautan ke tapak web pihak ketiga yang bebas daripada kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan dan tidak membuat representasi atau jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan atau ketulenan maklumat yang terkandung dalam mana-mana tapak web pihak ketiga. Kami tidak mempunyai hak atau keupayaan untuk mengedit kandungan mana-mana tapak web pihak ketiga. Anda mengakui bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua liabiliti yang timbul daripada penggunaan mana-mana tapak web pihak ketiga oleh anda.
 • Tapak Web ini disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA" dan tanpa sebarang waranti atau syarat, nyata, tersirat atau berkanun. Kami secara khusus menafikan sepenuhnya apa-apa jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, tanpa pelanggaran, ketepatan maklumat, penyepaduan, kesalingoperasian atau keseronokan yang tenang.Kami menafikan sebarang jaminan untuk virus atau komponen berbahaya lain yang berkaitan dengan Laman Web. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan penafian waranti tersirat, oleh itu dalam bidang kuasa sedemikian, beberapa penafian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda atau terhad setakat ia berkaitan dengan waranti tersirat tersebut.
 • Dalam keadaan tidak AKAN KAMI AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, AKIBAT ATAU TEladan (WALAUPUN KAMI TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT) HASIL DARIPADA MANA-MANA ​​ASPEK PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA, SAMA ADA PENGEHADAN, SAMA ADA PENGESAN, ) PENGGUNAAN, SALAH GUNA ATAU KETIDAKPUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, (ii) KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP MANA-MANA ​​KANDUNGAN PADA LAMAN WEB, (iii) GANGGUAN, PENANGGUHAN, PENGUBAHSUAIAN, PENGGUNAAN ATAU PENANGGUHAN LENGKAP LAMAN WEB ATAU (iv) PENAMATAN AS. HAD INI JUGA BERKENAAN BERKENAAN KEROSAKAN YANG DITANGGUNG OLEH SEBAB PERKHIDMATAN ATAU PRODUK LAIN YANG DITERIMA ATAU DIIKLANKAN BERHUBUNGAN DENGAN LAMAN WEB. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN BEBERAPA HAD LIABILITI, OLEH ITU, DALAM BIDANG KUASA TERSEBUT, BEBERAPA HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA ATAU TERHAD.
 • KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA (i) LAMAN WEB ITU AKAN MEMENUHI ANDA. KEPERLUAN ATAU JANGKAAN, (ii) LAMAN WEB TIDAK TERGANGGU, TEPAT MASA, SELAMAT ATAU BEBAS RALAT, (iii) HASIL YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA AKAN TEPAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI, (iv) MANA-MANA ​​KUALITI PRODUK, PERKHIDMATAN, MAKLUMAT, KANDUNGAN ATAU BAHAN LAIN YANG DIPEROLEHI MELALUI LAMAN WEB AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU JANGKAAN ANDA,ATAU (v) SEBARANG KESILAPAN DALAM KANDUNGAN AKAN DIBETULKAN.
 • SEBARANG KANDUNGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB ITU DIPEROLEHI ATAS BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SENDIRI ATAS SEBARANG KEROSAKAN PADA SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU PERANTI LAIN ATAU KEHILANGAN DATA YANG TERHASIL DARIPADA KANDUNGAN TERSEBUT.
 • HAK DAN PEMULIHAN TUNGGAL DAN EKSKLUSIF ANDA SEKIRANYA KETIDAPUPUASAN TERHADAP MANA-MANA ​​LAMAN WEB SHAH. MENJADI PENAMATAN PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, DALAM KEADAAN TIDAK AKAN LIABILITI MAKSIMUM KAMI YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN WEB ANDA MELEBIHI $100.

14. Pertikaian Undang-undang

 • Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarat ini serta sebarang tuntutan, punca tindakan atau pertikaian yang mungkin timbul antara anda dan kami, dikawal oleh undang-undang Anguilla tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undang. UNTUK SEBARANG TUNTUTAN YANG DIBAWA OLEH ANDA TERHADAP KAMI,ANDA BERSETUJU UNTUK MENYERAH DAN BERSETUJU KEPADA BIDANG KUASA PERIBADI DAN EKSKLUSIF DALAM, DAN TEMPAT EKSKLUSIF MAHKAMAH DI ANGUILLA. BAGI SEBARANG TUNTUTAN YANG DIBAWA OLEH KAMI TERHADAP ANDA, ANDA BERSETUJU UNTUK MENYERAH DAN MEMPERSETUJUI BIDANG KUASA PERIBADI DI DALAM DAN TEMPAT MAHKAMAH DI ANGUILLA DAN DI MANA-MANA ​​TEMPAT ANDA BOLEH DIDAPATI. Anda dengan ini mengetepikan sebarang hak untuk mencari tempat lain kerana forum yang tidak wajar atau menyusahkan.
 • ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA BOLEH MEMBAWA TUNTUTAN HANYA DALAM KAPASITI INDIVIDU ANDA DAN BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA ​​KELAS ATAU TINDAKAN WAKIL .
 • Anda dengan ini bersetuju bahawa sebagai sebahagian daripada pertimbangan untuk syarat ini, anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak yang anda mungkin ada untuk perbicaraan oleh juri untuk sebarang pertikaian antara kami yang timbul daripada atau berkaitan kepada syarat ini atau Laman Web. Peruntukan ini hendaklah boleh dikuatkuasakan walaupun dalam hal mana-mana peruntukan timbang tara atau mana-mana peruntukan lain seksyen ini diketepikan.

15. Syarat Am

 • Syarat ini, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa, membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan semua perjanjian terdahulu antara anda dan kami dan tidak boleh diubah suai tanpa kebenaran bertulis kami.< /li>
 • Kegagalan kami untuk menguatkuasakan mana-mana peruntukan Syarat ini tidak akan ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak.
 • Jika mana-mana bahagian daripada Syarat ini ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut undang-undang yang terpakai, maka peruntukan yang tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan itu akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling hampir sepadan dengan niat peruntukan asal dan selebihnya. perjanjian itu akan terus berkuat kuasa.
 • Tiada apa-apa di sini bertujuan, dan tidak akan dianggap, untuk memberikan hak atau remedi kepada mana-mana pihak ketiga.
 • Syarat ini tidak boleh diserahkan, boleh dipindah milik atau boleh disub-lesenkan oleh anda kecuali dengan kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, tetapi mungkin diberikan atau dipindahkan oleh kami tanpa sekatan.
 • Anda bersetuju bahawa kami boleh memberikan anda notis melalui e-mel, mel biasa atau pengeposan kepada Tapak Web.
 • Tajuk bahagian dalam Syarat ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak.
 • Seperti yang digunakan dalam Syarat ini, istilah „termasuk” adalah ilustrasi dan bukan terhad.
 • Jika perjanjian ini diterjemahkan dan dilaksanakan dalam mana-mana bahasa selain bahasa Inggeris dan terdapat sebarang konflik antara terjemahan dan versi bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris akan mengawal.


@2024 Mp3Juices